I. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

I. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI 

1 Afakîler Cidde’de ihrama girebilirler mi? 

Cidde Hill bölgesi sınırları içerisinde kabul edildiği için, Afakîler Cidde’de ihrama giremezler. 


2 İhram namazının hükmü nedir? 

İhrama giren kişinin iki rekat ihram namazı kılması sünnettir.Şayet kerahet vakti ise, ihram namazı kılınmamalıdır. Mikat mahallinde unutularak kılınmaması halinde Mekke’ye geldikten sonra da kılınabilir. Bu namazın mazeretsiz olarak terk edilmesi mekruhtur. Ancak maddi bir ceza gerekmez. İçinde bulunulan vaktin namazını kılmak da bu iki rekat namazın yerine geçer.Bu namazın ilk rekatında Fatiha’dan sonra “Kâfirûn”, ikinci rekatında ise “İhlas” sürelerinin okunması faziletlidir. 


3 İhramdan çıkmak için banyo yapmanın hükmü nedir? 

Hac veya umresini tamamlayan kişinin ihramdan çıkması için banyo yapması müstehaptır. 


4 Mikat sınırlarını ihramsız geçen kimseye ne gerekir?

Mikat sınırlarını ihramsız geçen kimseye dem (koyun veya keçi kesmek) gerekir. Ancak hac veya umre menâsikinden herhangi birine başlamadan dönüp mikat mahallinde ihrama girerse ceza düşer. 


5 Mekke’ye İhramlı olarak girmelerine izin verilmeyen kişilerin, mîkat mahallinde elbiselerini çıkarmadan ihrama girip, bu şekilde Harem bölgesine girmeleri halinde kendilerine ne gerekir? 

Mekke’ye İhramlı olarak girmelerine izin verilmeyen şoför vb. kişilerin, mîkat mahal-linde elbiselerini çıkarmadan hac veya umre yapmak amacıyla niyet edip telbiye getirerek Harem bölgesine girmeleri durumunda öncelikli olarak elbiselerini çıkarıp ihram bezlerine bürünmeleri gerekir. Ancak ihrama girdikten sonra elbiseli olarak geçirdikleri süre bir gündüz veya bir gecelik (yaklaşık 12 saat veya daha çok ) bir zamanı kapsıyorsa, ceza olarak dem (koyun veya keçi kesmek) gerekir. Şayet bundan daha az bir süre elbiseli olarak kalmışlarsa, sadaka-i fıtır vermeleri gerekir. Şafii mezhebine göre ise, muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem, üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilirler. 


6 İhramlı kişi arkası kemerli terlik giyebilir mi? 

İhramlı iken topukların ve aşık kemiklerinin açık olması gerekir. İhramlı kişi, bu kısımları kapatmayan arkası kemerli terlik giyebilir. 


7 İhramlı kimsenin elbise veya iç çamaşırı giymesi durumunda kendisine ne gerekir?

İhramlı iken bir gündüz veya bir gece süreyle dikişli elbise veya iç çamaşırı giyen kimseye dem (koyun veya keçi kesmek); giyim süresi bir gündüz veya bir geceden daha az olursa bir fitre miktarı sadaka vermek gerekir. Şafii mezhebine göre ise, muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir. 


8 Umre ihramına girdikten sonra henüz tavaf yapmadan hastalanıp elbise giyen veya giydirilen kimsenin ceza ödemesi gerekir mi? 

Böyle bir kimse; dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fakire birer sadaka verme cezalarından birini seçmekte muhayyerdir. 


9 Umre ihramına girdiği halde, henüz tavaf ve say yapmadan mazeretsiz olarak bir gündüz veya gece süresince elbise giyen kişinin ne yapması gerekir?Bu durumdaki kişinin, öncelikle elbisesini çıkartıp ihram bezlerine bürünerek tavaf ve sa’yini yapması gerekir. Ancak ihramlı iken bir gündüz veya gece süresince elbise giymiş olduğu için ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesmek) gerekir. Şafii mezhebine göre ise, muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir. 


10 Hac için ihrama girdikten sonra henüz birinci tahallül gerçekleşmeden mazeretsiz olarak bir gündüz veya gece süresince elbise giyen kişiye ne gerekir?

 Bu durumdaki kişinin, öncelikle elbisesini çıkartıp ihram bezlerine bürünmesi ve birinci tahallülül gerçekleşinceye kadar ihramlılık halini sürdürmesi gerekir. Ayrıca ihramlı iken bir gündüz veya gece süresince elbise giymiş olduğu için ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesmek) gerekir.Şafii mezhebine göre ise, muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir.


11 İhramlı kimse çamaşır yıkarken sabun ve deterjan kullanabilir mi? 

İhramlı kimse çamaşır yıkarken kokulu olmayan sabun ve deterjan kullanabilir. Şafii mezhebine göre ise, ihramlı iken çamaşır yıkamada kokulu da olsa sabun ve deterjan kullanmak caizdir. 


12 İhramlı kimse, vücudunda kokulu sabun kullanırsa, ne gerekir?

İhramlı kimse, kokulu sabun kullanırsa dem gerekir. Şafii mezhebine göre ise, ihramlı iken kokulu da olsa sabun kullanmak caizdir. 


13 İhramlının saç kremi vb. şeyleri kullanmasının hükmü nedir? 

İhramlı kimsenin vücuduna, saç, sakal gibi bir uzvunun tamamına, süslenmek ya da güzel görünmek için krem, yağ, jöle, saç kremi, biryantin sürmesi ya da kına, saç boyası ve benzeri şeylerle boyaması durumunda kendisine dem (koyun veya keçi); bir uzvun tamamına değil de bir kısmına bunu uygulaması halinde de fitre miktarı sadaka vermesi gerekir. Şafii mezhebine göre ise, kına için herhangi bir ceza gerekmezse de diğerleri için ceza gerekir ve bu durumdaki kişi muhayyerlik haklarından yararlanarak dem (koyun veya keçi kesme); üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme cezalarından herhangi birini tercih edebilir. Tedavi için sürülen ilâç, merhem veya kokusuz krem ve yağlar için ise bir şey gerekmez. 


14 Umre ihramından çıkma aşamasına geldiği halde tıraş olmadan elbise giyen kişiye ne gerekir?

 Umre ihramdan çıkmak için saç tıraşı olmak gerekir. İhramdan çıkma aşamasına geldiği halde tıraş olmadan elbise giyen kişi ihram yasağı işlemiş olur. Eğer elbise giymesi bir gündüz veya bir gece devam etmişse dem; giyim süresi bir gün veya bir geceden az olursa fitre miktarı sadaka vermek gerekir. Şafii mezhebine göre ise, muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir.


15 Hac için ihrama girdikten sonra hac menasikinden hiçbirini yapmadan tıraş olan kimsenin ne yapması gerekir? 

Hac için ihrama girdikten sonra hac menasikinden hiçbirini yapmadan tıraş olan kişi tıraş olmakla ihramdan çıkmış olmaz; ihram yasağı işlemiş olur. Böyle bir kimse saçının tamamını veya en az dörtte birini tıraş etmişse, dem (koyun veya keçi kesmek); daha azını tıraş etmişse, sadaka-i fıtır gerekir. Şafii mezhebine göre ise, muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir.


16 İhramlı iken sakal tıraşı olan kişiye ne gerekir? 

İhramlı iken sakalın tamamını veya en az dörtte birini tıraş etmek, dem; daha azını tı- raş etmek sadaka-i fıtır gerektirir. Şafii mezhebine göre ise muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir. 


17 Umrenin tavaf ve sa’yini yapıp traş olmayı unutan kişinin ne yapması gerekir?

 Umre için ihrama girip tavaf ve sa’y yaptıktan sonra saç traşı olmayı unutan kişinin, hatırladığında hemen traş olması gerekir. Şayet bu süre içerisinde ihlal ettiği ihram yasakları varsa, ihlal edilen yasağın durumuna göre cezasını öder.


18 İhramlı iken kasık ve koltuk altlarındaki tüyleri temizleyen kişiye ne gerekir? 

Hanefi mezhebine göre ihramlı iken koltuk altı veya kasıklardaki tüyleri temizleyen ki- şiye ceza olarak dem (bir koyun veya keçi kesmek) gerekir. Şafii, Hanbelî ve Maliki mezheplerine göre ise böyle bir kişi muhayyerlik haklarından yararlanıp; dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fakire sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir. 


19 Kıran haccına niyet eden bir kimse umre tavafını ve sa’yini yaptıktan sonra tıraş olursa kendisine ne gerekir?

Bu durumdaki kimse ihramdan çıkmış olmaz. Dolayısıyla ihram yasakları devam eder. Böyle bir kimse başının tamamını veya en az dörtte birini tıraş etmişse kendisine iki dem (iki koyun veya iki keçi kesmek); daha azını tıraş etmişse, iki fitre miktarı sadaka vermek gerekir.Şafii mezhebine göre ise muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir.


20 İhramlı bir kimse, İhramdan çıkacak konuma gelen bir kimseyi tıraş edebilir mi?

 İhramlı bir kimse, ihramdan çıkacak konuma gelen kişiyi tıraş edebilir; bundan dolayı bir ceza gerekmez.


 21 İhramdan çıkma aşamasına gelmemiş bir kimsenin ihramsız bir kimseyi tıraş etmesi durumunda ne yapması gerekir?

 İhramdan çıkma aşamasına gelmemiş bir kimse ihramlı veya ihramsız kimseleri tıraş edemez. Aksi halde bir fitre miktarı sadaka vermesi gerekir. Şafii mezhebine göre ise, ihramdan çıkma aşamasına gelmemiş bir kimse ihramsız kimseleri tıraş ettiği takdirde bir şey gerekmez. Ama ihramlı bir kimseyi tıraş ederse fidye ödemesi gerekir. Ancak tıraş edilen kişi kendisine izin vermişse fidyeyi tıraş edilen şahsın ödemesi gerekir. Fidye; dem, üç gün oruç veya altı fitre miktarı sadakadır.


22 İhramlının tırnak kesmesinin veya kopmak üzere olan bir tırnağı koparmasının hükmü nedir? 

İhramlı kişinin tırnaklarını kesmesi yasaktır. Şayet tırnağını keserse, ceza gerekir; cezası ise kestiği miktara göre değişir. (Detay bilgi için Hac İlmihali s. 166’ya bakınız.) Kendiliğinden kopan veya kırılan tırnakların koparılması ya da kesilip atılması ise cezayı gerektirmez.  


23 Umrenin tavaf ve sa’yini yaptıktan sonra sakal tıraşı olarak ihramdan çıktığını zanneden kimsenin ne yapması gerekir? 

İhramdan çıkmak için saç tıraşı olmak gerekir. Bunu yapmadan önce sakalın tıraş edilmesiyle kişi ihramdan çıkmış olmaz; sakalın tamamının veya en az dörtte birinin tıraş edilmesi halinde dem (koyun veya keçi kesmek) gerekir.Şafii mezhebine göre ise böyle bir kimse muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir.


24 Tavaf ve sa’yi yapıp, tıraş olmayı geciktiren kişiye herhangi bir ceza gerekir mi? 

Tavaf ve sa’yi yapıp tıraş olmayı geciktiren kişinin ihramlılık hali devam eder. Dolayı- sıyla kişi, bu süre içerisinde ihram yasaklarından herhangi birini ihlal etmediği sürece, herhangi bir ceza gerekmez. Ancak, ihramlılık süresi içerisinde ihram yasaklarını ihlal etmişse, ihlal ettiği yasağa göre ceza gerekir.

 

25 İhramlının tıraş olması veya vücudundaki kılları koparmasının hükmü nedir? 

İhramlının tıraş olması veya vücudundaki kılları koparması yasaktır. Şayet tıraş olur veya vücudundan kılları koparırsa; tıraş ettiği ya da kopardığı miktara göre ceza öder. (Detay bilgi için Hac İlmihali s. 165’e bakı-nız.) Ancak kendiliğinden kopup düşen saç veya kıllar için bir şey gerekmez.


26 İhram yasaklarından birini ihlal eden kıran hacısına ne gerekir?

 Kıran haccı yapan bir kimseye, ihram yasaklarından birine riayet etmemesi halinde; Hanefi mezhebine göre biri umrenin, diğeri de haccın ihramı için olmak üzere iki ceza gerekir. Şafiî mezhebine göre ise tek ceza yeterlidir. Cezanın mahiyeti işlenen yasağa göre deği- şir. 


27 Temettu haccına niyet eden bir kimsenin, umresini yapıp ihramdan çıktıktan sonra hac için ihrama girinceye kadar eşiyle cinsel ilişkide bulunmasının hükmü nedir? 

Temettu haccına niyet eden bir kimsenin umresini yapıp ihramdan çıktıktan sonra hac için ihrama girinceye kadar eşiyle cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur.kocaeli umre hac 


Reklam Ajansı